Về đăng kí bảo lãnh

1. Thông tin, giấy tờ cần thiết đối với trường hợp Hợp đồng cá nhân
Bản đăng kí Điền vào những mục cần thiết
Thẻ tín dụng Thông tin 2 mặt của thẻ tín dụng (1 đến 2 thẻ)
Giấy tờ tùy thân Bằng lái xe có ngày sinh, Thẻ bảo hiềm hoặc Hộ chiếu.

* Những trường hợp dưới đây, người đăng kí bảo lãnh sẽ cần nộp thêm những giấy tờ tương ứng

+ Cũng có những trường hợp cần nộp thêm những giấy tờ không đươc liệt kê phía dưới.

Chưa thành niên Giấy cam kết có sự đồng ý của bố mẹ (bao gồm cả trường hợp quốc tịch nước ngoài)
Quốc tịch nước ngoài Thông tin 2 mặt trên thẻ Lưu trú (Giấy tờ có thể xác định được tư cách và kì hạn lưu trú)
Người được hưởng trợ cấp Bản thông báo quyết định trợ cấp, Giấy chứng nhận tiền trợ cấp, (Giấy tờ có thể xác nhận được việc nhận trợ cấp)
Thất nghiệp Bản sao sổ ngân hàng, Chứng nhận thất nghiệp, thẻ bảo hiểm việc làm, bảng kê khai khoản thu v..v…
Đã được tuyển dụng / Chuyển việc Chứng nhận được tuyển dụng/ thông báo tuyển dụng
Học sinh Thẻ học sinh/ Giấy báo đỗ.

Khi chuẩn bị giấy tờ tùy thân , hãy chuẩn bị những giấy tờ không có số của tôi

2. Thông tin, giấy tờ cần thiết đối với trường hợp Hợp đồng pháp nhân

Trong trường hợp kí hợp đồng pháp nhân, cần có người bảo lãnh liên đới

Về nguyên tắc, Người bảo lãnh liên đới sẽ là Giám đốc pháp nhân đó

Bản đăng kí Điền vào những mục cần thiết
Thẻ tín dụng Thông tin 2 mặt của thẻ tín dụng (1 đến 2 thẻ)
Giấy đăng kí kinh doanh
Giấy tờ tùy thân Bằng lái xe có ngày sinh, Thẻ bảo hiềm hoặc Hộ chiếu.
Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính trước đó 2 kì

* Nếu người bảo lãnh liên đới là người nước ngoài, cần nộp mặt trước và mặt sau của thẻ cư trú (Cần thêm một bản sao có thể xác nhận tình trạng cư trú · ngày hết hạn lưu trú)

Khi chuẩn bị giấy tờ tùy thân , hãy chuẩn bị những giấy tờ không có my number

Thông báo

Thông tin công ty

Tên công ty: Cloud Guarantor

Trụ sở chính: 16-13, 3-chome Roppongi, Minato-ku, Tokyo

Vốn: 10,000,000JYP

Người đại diện: Okazaki Mikio